Adatvédelmi nyilatkozat

Örömmel vesszük látogatását honlapunkon és Facebook oldalunkon (a továbbiakban: Weboldalak), valamint érdeklődését vállalatunk és termékeink iránt.
Információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme cégünk számára kiemelkedő fontosságú. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveinket az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, különösen az alább felsorolt jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki:

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)

Automatikusan gyűjtött, nem személyes információk és adatok

Amikor felkeresi Weboldalainkat, automatikusan olyan információkat gyűjtünk (például: a használt keresőprogram típusa és az operációs rendszerre vonatkozó információk, a weboldal neve, ahonnan Ön jött, átlagos tartózkodási idő, felkeresett oldalak stb.) amelyek nem egy adott személyhez kerültek hozzárendelésre, kivéve a regisztráció esetét. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy weboldalunk vonzerejét megállapítsuk, és annak tartalmát folyamatosan fejlesszük.

Cookie-k (sütik):

Amikor Ön weboldalaink egyikére látogat, előfordulhat, hogy számítógépén információkat tárolunk „cookie-k” formájában, amelyek a következő látogatásakor automatikusan újra felismerésre kerülnek. A cookie-k lehetővé teszik számunkra például, hogy egy weboldalt az Ön érdeklődéséhez igazítsunk, Amennyiben nem szeretné, hogy számítógépét felismerjük, kérjük, állítsa be úgy az internetkereső programját, hogy az a merevlemezen tárolt cookie-kat törölje, minden cookie-t blokkoljon, vagy, hogy figyelmeztesse Önt, mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Google Analytics alkalmazása 

Weboldalaink a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google”) egy webanalitikai szolgáltatását használják. A Google Analytics ún. „cookie”-kat, szövegadatokat használ, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és a weblap Ön által történő használatának elemzését teszik lehetővé. A cookie-k által a weboldalunk használatáról képzett információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, és ott kerülnek tárolásra. Az IP-anonimizálás ezen a honlapon történő aktivizálása esetén azonban az Ön IP-címe az Európai Unió tagállamairól és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokon belül ezelőtt tömörítésre kerül. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP- cím a Google egy USA-beli szerverére továbbításra és majd ott tömörítésre. Ezen oldal üzemeltetőjének megbízása alapján a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy az Ön weboldalra vonatkozó használatát kiértékelje, annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalra vonatkozó aktivitásokról, és hogy a weblaphasználattal és az internethasználattal összefüggő további szolgáltatásokat nyújtson a weblap üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön keresője által küldött IP-cím nem kerül a Google más adataival összekapcsolásra. A cookie-k mentését a kereső szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem minden esetben áll módjában e weboldal valamennyi funkcióját használni. Ezen felül a cookie-k által létrehozott és a weblap használatára vonatkozó adatainak (beleértve az Ön IP-címét) Google felé történő továbbítását, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, amennyiben az alábbi linken elérhető kereső-plugin-t letölti és telepíti.: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=). További információkat ezzel kapcsolatban (a Google Analyitcs-t érintő általános információk és adatvédelem) az alábbi honlapon talál: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= illetve http://www.google.com /analytics/learn/ privacy.html. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen a weblapon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();“ kóddal került bővítésre, annak érdekében, hogy az IP-címek anonimizált rögzítése (ún. IP-masking) biztosításra kerüljön.

Személyes adatok védelme

Weboldalainkon keresztül az Ön beleegyezése nélkül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Egyedül Ön dönt arról, hogy hírlevél feliratkozás keretében ezeket az adatokat megadja vagy sem. Az Ön által Weboldalaink látogatása, illetve regisztráció során megadott személyes adatokat alapvetően arra használjuk fel, hogy megkeresésére válaszoljunk, illetve érdekes tartalmakat, cikkeket jutassunk el Önhöz. Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, melyhez Ön előzetes tájékoztatás alapján hozzájárult, vagy melyek kezelésére jogszabály alapján jogosultak vagyunk (pl. 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1). bek.). Személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk.

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre az egyes esetekben.

Regisztráció hírlevélre.

Az adatkezelés célja: Tájékoztatás aktuális információkról, érdekességekről, cikkek és önismereti tesztek eljuttatása érdeklődőknek.

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdés; 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdés.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: - Visszavonásig

A Medicop Egészség Centrum Kft. adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi számon nyilvántartásba vette: ---.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Adatbiztonság

Az adatbiztonsággal kapcsolatban eleget teszünk a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, így különösen az adatkezelési műveletek úgy kerülnek megtervezésre és végrehajtásra, hogy a jogszabályok alkalmazása során az Ön magánszférájának védelme biztosítva legyen.

Gondoskodunk az adatok biztonságáról, valamint megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. és más adat- és titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ennek keretében az általunk kezelt adatokat különösen véletlenszerű vagy szándékos manipulációk, elvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek köszönhetően folyamatosan fejlesztjük.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, továbbá személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Tájékoztatáskérés esetén tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatvédelmi tv. 15. § (4) bekezdése értelmében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban adjuk meg a tájékoztatást.

Személyes adatainak kezelése ellen Ön az alábbi esetekben tiltakozhat:

Az adatkezelés ellen tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgáljuk és döntést hozunk, melyről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a fenti határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől – illetve a mulasztás esetén a határidő utolsó napjától - számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Adatfeldolgozás

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során adatfeldolgozók szolgáltatásait nem vesszük igénybe adatait harmadik félnek nem továbbítjuk és nem adjuk át.

Egyéb

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban felmerült, illetve azzal összefüggő kérdés esetén, illetve személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés esetén kérjük, vegye fel velünk, mint adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

info@avomed.hu

Cégnév: Medicop Egészség Centrum Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-336396. Adószám 26635877-1-41. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti utca 25. II. em. 2A.

E-mail cím: hello@avomed.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: ---.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Az Medicop Egészség Centrum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá. A jelen adatvédelmi tájékoztató legutóbb 2020. szeptember 3. napján került módosításra.